Помощь студенту духовной семинарии

Латинский язык 2 курс

Готовые контрольные работы по латыни в семинарию

Цель освоения дисциплины – путем изучения латинского языка подготовить студента семинарии к чтению на латинском языке Библии, святоотеческих творений, документов и материалов по истории Церкви, а также специальной литературы. В связи с целью поставлены задачи:

 • Выработать у студентов навыки чтения, перевода и историко-филологического и лингвистического анализа латинского текста
 • Заложить у учащихся знание основ латинской грамматики
 • Обеспечить необходимый уровень освоения общекультурной и специальной лексики
 • Дать студентам целостное представление о истории латинского языка
 • Приобщить учащихся к изучению латинской патристики.

Такую цель и задачи ставит перед студентами рабочая программа Рязанской духовной семинарии.

Готовые тесты и контрольные по латыни

На втором году обучения система СДО предлагает курс Латыни из 25 занятий, которые в себя включают 20 контрольных работ и 3 теста на оценку. Несколько занятий содержат внутренние тесты и письменные задания (некоторые преподаватели не требуют их выполнения). Стоимость полного курса – 7000 р. Если необходимы отдельные контрольные или тесты, тогда 300 р. за занятие.

Заказать

Урок 3. Повторение: 4 и 5 склонение, сравнительная и превосходная степени прилагательных, futurum I, II

Упражнение 1. Просклоняйте словосочетания: vir benevolentissimus; jus melius; filius maior.

Упражнение 2. Переведите предложения:

 • Exempla praeceptis utiliora sunt.
 • Via recta brevissima est.
 • Opera hominum sunt libera, verba liberiōra, animus liberrimus.
 • Mores Graecōrum et Romanōrum dissimillimi erant.
 • Socrates omnium philosophōrum Graeciae sapientissimus erat.

Урок 6. Синтаксические конструкции: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, accusativus duplex, nominativus duplex, ablativus absolutus.

Упражнение 1. Раскройте скобки, поставив форму инфинитива от глагола lego в соответствии с приведенным значением.

 • Pater dixit filium eum librum
 • Magister dixit discipulos suos carmina illius poetae Romani
 • Pater dixit filiam eum librum
 • Scio sororem eum librum
 • Pater dixit fratrem librum

Упражнение 2: Выделите оборот accusativus cum infinitive и управляющий глагол. Переведите предложения на русский язык.

 • Darīus, rex Persarum, speravit se Graeciam in potestatem suam redactūrum esse.
 • Oracŭlum Delphĭcum Lacedaemoniis respondit Spartam nullā re aliā nisi avaritia delētum iri.
 • Divitiācus Aeduus Caesári dixit Ariovistum, Germanorum regem, hominem esse barbărum, iracundum, temerarium; non posse Gallos imperia eius diutius sustinēre.

Упражнение 3: Выделите оборот nominativus cum infinitivo и управляющий глагол. Переведите предложения на русский язык

 • Suebi centum pagos habere dicuntur.
 • Disciplīna druĭdum in Britannia reperta atque inde in Galliam translata existimatur.
 • Multos scriptores rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse dicitur.

Упражнение 4: Выделите основу предложения, определите синтаксический оборот и переведите

 • Tarquinio expulso, Romae consules creati sunt.
 • Philippo, rege Macedonum, occiso, Alexander regnum occupavit.
 • Tyro capta, Alexander in Aegyptum exercitum trajecit.

Урок 7. Функции именительного, родительного и дательного падежей.

Упражнение 1. Определите функции genetivus в следующих предложениях.

 • Antiqui putabant tantum intervallic a sole ad stellam Martis, quantum a terra ad lunam.
 • Fuit moris antiqui poetas clarissimos honoribus ornare.
 • Quid consilii datis?
 • Xerxis classis mille et ducentarum navium fuit.
 • Constat Catonem maxime studiosum litterarum Graecarum fuisse.

Упражнение 2. Прочитайте текст о Ромуле и Реме. Выделите из текста все слова в дательном падеже и объясните функцию каждого выделенного слова.

Procae Latinorum regi duo filii nati sunt, Numitor atque Amulius. Numitōri, qui stirpis maximus erat, regnum Albae Longae legat. Plus tamen vis potuit, quam voluntas patris aut verecundia aetatis: pulso fratre Amulius regnat. Addit sceleri scelus: stirpem fratris virīlem interimit, fratris filiae Reae Silviae, per speciem honoris cum Vestālem eam legisset, perpetua virginitate spem partus adimit.

Урок 8. Функции винительного и отложительного падежей.

Упражнение 1. Определите функции ablativus в приведенных предложениях

 • Dux castra eo loco movit.
 • Honesta mors melior turpi vita est.
 • Aristides patria expulsus est.
 • Locus ab homine ornatur, non homo loco.

Упражнение 2. Прочитайте запись беседы двух друзей в римском цирке. Выделите из текста все слова в винительном падеже и объясните функцию каждого выделенного слова.

Aulus Publio amico secum sedenti: «Quid? Hunc Hippodamum aurīgam peritissimum dicis? Num fugit te, quales equos habuerit? Nihil moveor hominis artibus, qui talibus vehatur. Leones, non equi! Quid nostrā refert Hippodamum vicisse?

Урок 9. Сложноподчиненные предложения с ut, ne finale, ut objectivum, ut и quod explicativum, ut consecutivum

Упражнение 1. Определите значение союза (союзного слова) и тип придаточного предложения:

 • Saepe accidit, ut facere non possimus, quod polliciti sumus.
 • Dux equites misit, ut hostes persequerentur.
 • Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.
 • Atticus, Ciceronis amicus, sic Graece loquebatur, ut Athenis natus esse videretur.
 • Caesar equites, qui sustinerent impetum hostium, misit.

Упражнение 2. Прочитайте текст об ораторе Пизоне и его слуге. Назовите тип придаточного предложения, вводимых выделенными союзами. Охарактеризуйте выделенные синим цветом глаголы (укажите время, наклонение, залог, лицо и число). Переведите текст.

 • Dē Pīsōne ōrātōre et ejus servō
 • Pūpius Pīsō, ōrātor Rōmānus, servīs praecēpĕrat, ut tantum ad interrogāta respondērent nēve quicquam praetereā dīcĕrent.

Урок 10. Сложноподчиненные предложения с cum historicum, cum concessivum, cum causale, с um temporale, cum inversum

Упражнение 1. Определите значение союза cum в приведенных предложениях.

 • Helvetii continenter cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut in eorum finibus bellum gerunt.
 • Amicus meus, cum aegrotus sit, tamen omnibus studiis interest.
 • Cum vita sine amicis tristis sit, ipsa ratio monet amicos comparare.
 • Cum primae naves in mare deductae erunt, amicus meus ex Hispania Romam proficiscetur.
 • Graeci, cum Trojam expugnavissent, magnum numerum incolarum ejus necaverunt.

Упражнение 2. Прочитайте текст о Дедале и Икаре. Объясните все значения выделенных жирным слов. Охарактеризуйте выделенные синим цветом глаголы (укажите время, наклонение, залог, лицо и число). Переведите текст.

Daedălus Atheniensis, artĭfex peritissimus, propter caedem commissam, Athēnis discessit et in Cretam insulam ad regem Minōem cum Icăro, filio suo, vēnit. Ibi regi labyrinthum aedificavit, sed cum rex eum laesisset et unā cum filio eius in labyrintho inclusisset, regnum Minōis relinquĕre consilium cepit.

Урок. 11. Условный период.

Упражнение 1 Определите тип условного периода. Переведите предложения 2-4 на русский язык.

 • Si potuerim, ad te scripserim.
 • Si eum librum habeam, tibi dem.
 • Si eum librum habuissem, tibi dedissem.
 • Si eum librum haberem, tibi darem.
 • Si necessarium erit pro patria nostra pugnare, nullum hostem timebimus.

Тема 12. Consecutio temporum и oratio obliqua

Упражнение 1. Проспрягайте во всех временах системы инфекта (praes., imperf., fut. I ind. и praes., imperf. Con j.) действительного и страдательного залогов следующие глаголы: statuo, exploro.

Упражнение 2. Поставьте три возможные времени конъюнктива в придаточных предложениях.

 • Ad te scribam, quid Romae (video 2).
 • Ad te scrib ebam, quid Romae (video 2).

Упражнение 3. Прочитайте текст, выделите косвенные вопросы. Предложения 1-4 переведите.

 • Lacedaemonii non interrogabant, quam multi essent hostes, sed ubi essent.
 • Diogenes aliquando accensam lucernam manu tenens in foro ambulavit, cum di e s esset. A civibus interrogatus, cur lucer­nam accendisset: «Hominem, — inquit, — quaero».
 • In victu considerare oportet, apud quem et quo more et cujus arbitratu sit educatus (homo), quos habuerit artium liberalium magistros, quos vivendi praeceptores, quibus amicis utatur, quo in negotio, quaestu, artificio sit occupatus, quo modo rem familiarem administret, qua consuetudine domestica sit.

Урок 15. Minucius Felix. Octavianus

Ответьте на вопросы:

 • Назовите адресата, к которому обращена речь Октавия.
 • Какие два варианта происхождения человека упоминаются в тексте?
 • В чем, по Октавию, заключается главное отличие человека от животных?
 • К какой философской школе принадлежат люди, qui mentem, sensum, oculos denique ipsos non habent?
 • На основе чего Октавий доказывает существование Бога?
 • Какие случаи божественного домостроительства перечисляет Октавий?
 • Где в этой главе можно увидеть влияние стоического учения на Минуция Феликса?

Урок 16. Задание. Tertullianus. Apologeticum.

Ответьте на вопросы:

 • В чем, по Тертуллиану, причина ненависти язычников к христианам?
 • Исходя из текста, какой аргумент выдвигают язычники против убедительности христианства?
 • Как парирует Тертуллиан это обвинение? В чем отличие христиан?
 • Какая риторическая фигура открывает проэмий Апологетика? Покажите ее в тексте.

Переведите на латынь: «Незнание, говорит Тертуллиан, есть причина ненависти против христиан. Впрочем, тот язычник, что узнал христианство, раскаивается, что раньше не был христианином».

Урок 17. Задание. Cyprianus Carthageniensis.

Ответьте на вопросы:

 • Каково было отношение свт. Киприана к lapsi?
 • На кого ориентировался свт. Киприан в своем творчестве?
 • Какую характеристику свт. Киприану дает блж. Иероним? В чем его отличие от Тертуллиана?
 • В отрывке из «О молитве Господней» какую функцию выполняют выделенные синим инфинитивы?
 • В отрывке из «О смертности» кого в пример приводит свт. Киприан? Какими его качествами должно обладать верующему?
 • В начале первого отрывка есть такое утверждение: Scriptum est enim, justum fide vivere. Где так написано? Приведите цитату.

Урок 18. Задание.

Ответьте на вопросы:

 • Кто был непосредственным учителем Лактанция? На кого с точки зрения стиля и языка он ориентировался? Учителем какого юноши был Лактанций?
 • С чего, по Лактанцию, следует начинать исследование истины?
 • Какие две точки зрения на устройство мира приводит Лактанций? Кто был сторонником каждой из упомянутых точек зрения?
 • К какому доказательству бытия Божия прибегает Лактанций в этом отрывке?
 • Переведите на латынь: «Протагор был таким невежественным и грубым, что, воздевая глаза свои к небесам, не знал, что Провидение управляет всем этим миром».

Урок 19. Задание. Damasus. Epigrammata.

Ответьте на вопросы:

 • Что связывает папу Дамаса с блаж. Иеронимом?
 • С какими решениями Второго Вселенского собора папа Дамас был не согласен. Почему?
 • В каком размере написаны эпиграммы Дамаса?

Урок 20. Задание. Ambrosius. Epistulae.

Выполните письменно приведенные ниже задания:

 • Кто был предшественником свт. Амвросия по епископской кафедре? Кто преемником?
 • На каких отцов и учителей Церкви ориентировался свт. Амвросий?
 • К какому жанру принадлежит большая часть творений свт. Амвросия?
 • В послании Констанцию какой образ страшного суда приводит свт. Амвросий?
 • Исходя из содержания отрывка 18 послания, против кого оно адресовано?
 • Переведите на русский язык отрывок из 23 письма.

Урок 21. Ambrosius. De paenitentia.

Ответьте на вопросы:

 • Какой был повод написания трактата «О покаянии»?
 • За что осудили кафаров?
 • Какая, по свт. Амвросию, добродетель отсутствует у новациан?
 • Какими эпитетами характеризует автор своих оппонентов (на латыни)?
 • Как Амвросий доказывает ложность именования «mundi»?
 • Укажите начальную форму, падеж и синтаксическую функцию слов, выделенных красным.

Урок 22. Hieronymus. Epistulae.

Выполните письменно приведенные ниже задания:

 • Кто учил блж. Иеронима риторике?
 • В каком городе он впервые стал заниматься богословием?
 • Какое отшельничество избрал Иероним? (где, сколь долго, чем занимался?
 • Кто учил блж. Иеронима экзегезе?
 • Как Иероним стал заниматься переводом Библии на латинский язык?
 • Почему Иероним был вынужден второй раз переселиться на Восток?
 • Кому и с какой целью адресовано XXII письмо?
 • Каких своих пустынных товарищей упоминает Иероним?
 • Что мерещилось Иерониму, несмотря на его аскезу?
 • Какие места для своей молитвы упоминает Иероним?

Урок 23. Hieronymus. Epistulae.

Responde ad interrogata (latine aut russice):

 • Quid intendit describere hic Sanctus Hieronymus?
 • Quae erat Marcella?
 • Quis fuit Alaricus?

Урок 24. Augustinus. Confessiones.

Ответьте на вопросы:

 • В каких городах учился Августин?
 • К какой религии принадлежал Августин до своего обращение в христианство?
 • Как Августин оказался в Медиолане?
 • Кто и когда крестил Августина?
 • Против каких ересей боролся Августин?
 • Назовите два главных сочинения Августина.
 • Какой был повод для написания сочинения «О граде Божием»?
 • В каком произведении Августин проводит работу над ошибками?
 • Почему, исходя из первой главы Исповеди, человек хочет восхвалять Бога?
 • Так что же первым делает Августин: взывает к Господу или славословит Его?
 • Что поражает Августина в отношениях Бога и человека, сотворенного им?

Готовая контрольная работа по Латинскому языку

Урок 14. Passio Sanctorum Scillitanorum 

Перечислите на латыни имена всех сцилитанских мучеников.

Cittinus, Donata, Nartzalus, Secunda, Speratus, Vestia. Следующие возможно также из Scillium: Aquilinus, Felix, Generosa, Januaria, Laetantius, Veturius.

Назовите тип условного периода в предложениях:

Potestis indulgentiam domni nostri imperatoris promereri, si ad bonam mentem redeatis – casus potentialis

Si tranquillas praebueris aures tuas, dico mysterium simplicitatis – casus potentialis

Прочитав и переведя текст, напишите на латыни одним предложением, в чем состояло обвинение мучеников: quod ritu Christiano se vivere confessos – что живут по христианскому обряду. Говорится об этом в 14 пункте текста.

Переведите на латынь: «Сцилитанские мученики ответили проконсулу, что никогда не совершали и не говорили ничего злого» – Scillitanes martires responderunt ad proconsuli, quod numquam malefecimus, iniquitati nullam operam praebuimus/

Латынь в семинарии 2 курс заочное отделение
Ответы на вопросы по латыни семинария 2 курс
Что говорят о нас клиенты

Дорогие друзья! Мы благодарны Вам за отзывы. Ввиду того, что отзывов много, публикацию их мы временно прекращаем.

Студент заочник. Екатеринбург
Сотрудничаю с людьми 4 года.
Сочинения и контрольные работы всегда в срок и без возвратов на доработку.
Начинаем писать дипломную.
Рекомендую.
Студент заочник. Екатеринбург
Священник с 2012 года
Попросили оставить отзыв для нового сайта. Делаю это с удовольствием. По новым правилам стали рукополагать только после окончания семинарии. Была поставлена задача – закончить всю учебу за 2 года. Справились на отлично. Спасибо.
Священник с 2012 года
Старый студент. Нижний Новгород
Молодцы, что сделали сайт. Учусь давно, с перерывами. Общаться стало проще (не надо при необходимости искать старые контакты). Есть возможность посмотреть готовые работы и сдать по-быстрому. Все нравится.
Старый студент. Нижний Новгород
Москва
Заказываю сочинения с 2014 года. Очень благодарен за такую добросовестную работу и такое чуткое отношение к заказчикам. Всегда в срок и очень качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Москва
м. Светлана
За курсовую поставили 5! Огромное спасибо за проделанный труд. Научный руководитель был доволен.
м. Светлана
Елена
Защитились!
У нас 5-ка!
Сказали, что работа несомненно достойного уровня.
Спаси Вас Господь.
Елена
Сергей
Нашел достаточно случайно, два светских сайта отказались от выполнения. Работа была очень сложной и объемной, связанной с Православной Литургикой. При этом сделана Павлом очень быстро, чрезвычайно качественно и, главное, ответственно. Однозначно рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем.
Сергей
Казахстан
Сочинение есть: "Работу закончил. Оригинальность 66%, что для работы по Патрологии очень хорошо. Много цитат".
Студент: "Благодарю, работа отличная!"
Сочинение есть: Спасибо за доброе слово. Я старался. Помощи Божией на экзаменах
Казахстан
Телефон:
Адрес:
Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 35
Оставить заявку
Яндекс.Метрика